ZCB OWCZARY CERAMIKA BUDOWLANA ZCB OWCZARY BETON TOWAROWY
 
ODŚWIEŻ STRONĘ ZCB OWCZARY
 
 
 
Ulga Budowlana


Zwrot podatku VAT, ulga budowlana


   Ulga budowlana, zwrot podatku VAT to prawo podatników - osób fizycznych do zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie niektórych materiałów budowlanych, jeżeli posiadają faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004r.

   Nowelizacja z 19 września 2007 r. przedłuża obowiązywanie ulgi na czas nieokreślony przy jednoczesnej zmianie limitów odliczeń z jednorazowych do limitów okresowych - pięcioletnich.   ULGA:
W ramach ulgi zwrotowi podlega część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT, wystawionych od 1 maja 2004 r. i dokumentujących wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z:
 
>>> Budową budynku mieszkalnego zgodnie,

>>> Nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,

>>> Remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zakres robót remontowych uprawniających do ulgi określa załącznik do ustawy.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w stawce 22%. Wykaz takich materiałów ogłosił Minister Transportu i Budownictwa.

Omawiane na niniejszej stronie przepisy obowiązują od 1 stycznia 2008 r.


   LIMIT:
Limity kwoty zwrotu podane niżej dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Dla każdego podatnika zatem limit ten może obejmować inny okres czasu - liczy się data złożenia pierwszego w życiu podatnika wniosku o zwrot VAT.

Na przykład:
Podatnik złożył wniosek o zwrot VAT 15 lutego 2007 r. W okresie od 15 lutego 2007r. do 14 lutego 2012r. przysługiwałby mu jeden pełen limit zwrotu VAT, a od 15 lutego 2012r. - kolejny, nowy, pełen limit zwrotu VAT, itd.


Sposób sformułowania przepisu może budzić wątpliwości. Nie sprecyzowano, czy chodzi o faktury otrzymane w okresach pięcioletnich, wnioski złożone w okresach pięcioletnich czy kwoty wypłacone w okresach pięcioletnich. Eksperci PIT.pl przychylają się do ostatniego poglądu - zwroty dokonywane w kolejnych pięcioletnich okresach od daty złożenia pierwszego wniosku. Jest to niezbyt zręczne rozwiązanie, gdyż wnioskodawcy powinni założyć możliwe zwłoki albo przyspieszenie prac urzędu.
Zgodnie ustawy, biorąc pod uwagę obowiązujące we wrześniu 2007 r. wskaźniki statystyczne, prywatny inwestor mógłby otrzymać zwrot nawet ponad 23 tys. zł co pięć lat.

 
Cena 1 m2
% VAT do zwrotu
% VAT do zwrotu
Limit zwrotu
Limit zwrotu
Limit zwrotu
Limit zwrotu
Wniosek
ogłosz. w poprz. kwartale
Wydatki nie odliczane
Wydatki odliczane
Pozwolenie Nie_odliczane
Pozwolenie Odliczane
Bez pozwolenia Nie odliczane
Bez pozwolenia Odliczane
I kw. 2008
3'041 zł
68,18 %
55,23 %
26'172 zł
21'200 zł
11'217 zł
9'086 zł
II kw. 2008
2'890 zł
68,18 %
55,23 %
24'873 zł
20'147 zł
10'660 zł
8'634 zł


  W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.

 Za małżonków nie uważa się małżonków, w stosunku do których orzeczono przed tym dniem prawomocnie separację, a ponadto jeżeli w okresie obowiązywania ustawy:

  >>> Przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane;

>>> W czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50% kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.


   ILE:
Opisane w tabeli limity odliczeń zostały ustalone według zasad, w myśl których zwrotowi podlega:

  1) 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

    a) 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej:

      > przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę;

    b) 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej:

      > przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z ww. wydatkami, niewymagających pozwolenia na budowę;

2) 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn:

    a) 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej:

      > przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę;

    b) 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej:

      > przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z ww. wydatkami, niewymagających pozwolenia na budowę;

w odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia, w związku z kontynuacją ulg:

3) dużej ulgi budowlanej odliczanej od dochodu, od podatku, od podatku zryczałtowanego;

4) kontynuacji ulgi remontowej w latach 2004-2005.   DOKUMENTY:
   Do wykazania praw do zwrotu niezbędne jest posiadanie oryginałów faktur VAT:

  > wystawionych na osoby fizyczne;

> od 1 maja 2004 r.;

> dokumentujących, ww. wydatki;

> a jeżeli z faktur nie wynika fakt poniesienia wydatku (np. adnotacja "zapłacono gotówką"), wówczas niezbędne jeszcze będą dowody zapłaty,

A także dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tytuł prawny do budynku/lokalu lub też pozwolenie na budowę - w przypadkach, w których te dokumenty są wymagane.
Pomimo, że zwrot VAT przysługuje od materiałów określonych według PKWiU, żaden przepis nie wymaga, aby na fakturach znajdował się symbol PKWiU odnośnie każdego materiału. Oczywiście, prościej jest, gdy PKWiU na fakturze wpisał sprzedawca, to bowiem rozstrzyga wszelkie wątpliwości, ale w razie braku symbolu PKWiU na fakturze urzędnik sam prowadzi postępowanie, w którym podatnik powinien podać wszelkie parametry zakupionego materiału. Podatnik nie powinien jednak dokonywać klasyfikacji na własną rękę, nie zna się bowiem wystarczająco na klasyfikacjach statystycznych, a w przypadku pomyłki groziłyby mu sankcje karne. Niestety, takie działanie zmusza urzędnika do dodatkowej pracy i wydłuża postępowanie.


   WARUNKI ZWROTU:
   Prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności remontowo-budowlanych jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, (czyli pod warunkiem, że dokonywali zakupu nie jako podatnicy VAT).
Prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:


  > prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu (na który nie jest wymagane pozwolenie na budowę);

> pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą - Prawo budowlane - wymagane jest takie pozwolenie.
   PROCEDURA:
Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. W przypadku małżonków, wniosek małżonkowie mogą złożyć wspólnie, albo też odrębnie każdy z małżonków (a jeżeli wnioski składane są do różnych urzędów skarbowych, to każdy z małżonków obowiązany jest zawiadomić o złożeniu wniosku również urząd właściwy dla współmałżonka). Nie jest dopuszczalne, aby wniosek złożył wyłącznie jeden z małżonków. W przypadku wniosków składanych od 6.03.2007 r. za małżonków nie uznaje się małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację.
Wniosek o zwrot VAT może być złożony w dowolnym czasie, nie częściej jednak niż raz w roku.
Wniosek powinien zawierać co najmniej:
 

> imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżeństwa - obojga małżonków;

> wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;

> rodzaj poniesionych wydatków (tzn. na jakie cele określone ustawą, wymienione wyżej);

> rok rozpoczęcia inwestycji;

> wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na ww. cele;

> kwotę zwrotu;

> oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,

> wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;

> podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku, gdy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, obojga małżonków.

Do wniosku należy załączyć kopię:

  > pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu nie wymagającego pozwolenia na budowę - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

> faktur dokumentujących poniesione wydatki;

> w przypadku wniosku:

      - związanego z budową - pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomienia o zakończeniu inwestycji,

      - związanego z nadbudową, przebudową, rozbudową - dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę.

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę zwrotu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji.

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie:

  > 25 dni od dnia doręczenia decyzji, albo

> 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku - jeżeli ze względu na prawidłowość wniosku decyzja nie jest wydawana.

Zwrot następuje gdy osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych:

  > w kasie urzędu skarbowego lub

> za pośrednictwem poczty (pomniejszona o koszty przesłania), lub

> za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Jeżeli decyzja nie została wydana w powyższym terminie lub kwota zwrotu nie została wypłacona w ww. czasie, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.

Oprocentowanie to przysługuje w przypadku, gdy:  > decyzja nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, od dnia następującego po dniu, w którym upłynęło 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, włącznie do dnia jej wypłacenia;

> gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji, od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, włącznie do dnia jej wypłacenia.


Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli winę za nie wydanie decyzji w terminie lub za nie wypłacenie kwoty zwrotu w terminie ponosi osoba fizyczna (np. trzeba było uzupełnić braki formalne albo podatnik nie stawił się w urzędzie) lub opóźnienie w wydaniu decyzji, czy też wypłacenie kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.


Uwaga ! Opisywanie faktur PKWiU

   Na wielu fakturach zakupu brak jest symbolu PKWiU (zgodnie z prawem). Podatnik nie ma obowiązku wykazywać symbolu PKWiU składając wniosek o zwrot VAT. Ma jednak obowiązek złożyć - na żądanie urzędu - wyjaśnienia i dowody, na podstawie których żąda zwrotu.   NIE WYKAZUJ W PIT-D:
  Zwrot VAT, choć związany z remontem substancji mieszkaniowej, nie ma żadnego związku z ulgami budowlanymi czy remontowymi PIT. Ulgi PIT podlegają rozliczeniu na dotychczasowych zasadach, zwrot VAT nie ma na nie wpływu. Dopiero składając wniosek o zwrot VAT (niezależnie od zeznania rocznego PIT) należy uwzględnić fakt dokonania odliczeń.
...powrótCopyright ZCB OWCZARY. Powered by GreenDrago.